- Sofia  тел.контакти

почетна > водена хидраулика

Hauhinco


HAUHINCO [Хаухинко] е најголемиот производител на водена хидраулична опрема и компоненти. Тие се користат пред се во металургијата, рударството и обработката на дрво. Во водената хидраулика наместо масло се користи чиста вода или емулзија вода-масло.
РЕЈА МП ДООЕЛ ги нуди следните производи:

 • Вентили и распоредници
 • Клипни пумпи за висок притисок
 • Хидроагрегати и системи
 • Вентили за чистење на коварина со вода под висок притисок

Компанијата HAUHINCO е формирана во 1908 година во Шпрокхевел, област Рур - Германија. Годишниот промет за водена хидраулика изнесува 22 милиона EUR. Во компанијата работат преку 100 стручњаци.


Пумпи и пумпни системи

Пумпи со три клипа /тип плунжер/ задвижувани со коленесто вратило ЕНР - 3К

 • Краток од на клипот. Исклучително компактна конструкција
 • Коленесто вратило кое се задвижува од интегриран едностепен редуктор со присилно подмачкување. Голем коефициент на корисно дејство и висока отпорност на абење.
 • Отпорност на абење и корозија на површинскиот слој во деловите на водење и заптивање. Долг животен век.
 • Компонентите кои се во контакт со флуидот се изработени од материјал отпорен на коризија. Погодни за употреба кај необработена вода
 • Лесно заменливи клипови и запчаници. Пумпата е погодна за работа при различни услови
Пумпите на HAUHINCO со три клипа се нудат за работа со сите неутрални флуиди со вискозитет од 0.5 до  4mm²/s

ЕНР 3К 12 за монтажа со фланша

   ЕНР 3К 12 за монтажа со фланша

ЕНР 3К 110 for flange mounting

   ЕНР 3К 110 за монтажа со фланша

ЕНР 3К 150 за монтажа на плоча

   ЕНР 3К 150 за монтажа на плочаПумпа со пет клипа /тип плунжер/ задвижувана со коленесто вратило ЕНР - 5К 400 S

ЕНР - 5К 400 S
 • Пумпа со пет клипа. Константни карактеристики на проток.
 • Пумпа во блок изведба, комплетно изработена од нерѓосувачки челик. Погодни за апликации при необработена вода и специјални флуиди.
 • Нова конструкција на вентилите. Ниско ниво на бучавост. Мал губиток на притисок. Висок волуменски коефициент на корисно дејство.
 • Коленесто вратило кое се задвижува од интегриран едностепен редуктор со присилно подмачкување. Голем коефициент на корисно дејство и висока отпорност на абење.
 • Отпорност на абење и корозија на површинскиот слој во деловите на водење и заптивање. Долг животен век.
 • Конструкцијата обезбедува лесно одржување и ремонт.
five-plunger pumps

Пумпите на HAUHINCO со пет клипа се нудат за работа со сите неутрални флуиди со вискозитет од 0.5 до 4 mm²/s


ВЕНТИЛИ

Распоредници Распоредници

Со директно управување DN3 DN6 DN10
 • топчест затворач
 • керамички клип /тип плунжер/
Со пилотно управување DN6, DN12 до DN175


Вентили за проток Вентили за проток
 • Придушни вентили - DN3 DN6 DN10; DN10 до DN100
 • Повратни вентили - DN3 DN6 DN10; DN12 до DN150
 • Управливи повратни вентили - DN10 до DN32


Вентили за притисок Вентили за притисок
 • За ограничување на притисокот - DN3 DN6 DN10
 • Преливни - DN12 DN20 DN40
 • Редуцир вентили - DN10 DN16
 • Сигурносни - S301 S305


Пропорционални вентили Пропорционални вентили
 • За ограничување на притисокот - DN3 DN6 DN10
 • Преливни - DN12 DN20 DN40
 • Редуцир вентили - DN10 DN16
 • Сигурносни - S301 S305


Системски вентили Системски вентили
 • За растоварување на пумпа - DN10 до DN50
 • Преливни вентили -DN40 до DN250
 • Вентили за чистење на коварина - DN50 до DN125


Електроника Електроника

Дигитални плочи за управување со вентили Hauhinco


Системи и опрема

пропорционални вентили Хидрауличен систем Карусел преса

Управување со преса
преку пропорционални
вентили

Хидрауличен систем
за задвижување на линија за валање на профили

Карусел преса за изработка
на облоги за кочници за автомобилската индустрија


Симнете ги брошурите со производи користејќи ги копчињата оддесно.